Co obejmuje odszkodowanie w przypadku szkody na osobie?

Funkcją odszkodowania jest naprawienie szkody majątkowej, albowiem niemal w każdym przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia zachodzi konieczność poniesienia kosztów leczenia, rehabilitacji, przejazdów na leczenie, a często dochodzi również do utraty całości lub części zarobków. Podkreślić należy, że w sytuacji gdy podjęcie leczenia finansowanego przez NFZ jest niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu na długi termin oczekiwania na wizytę u specjalisty lub przyjęcie do szpitala, uzasadnione jest żądanie zwrotu kosztów poniesionych na leczenie przeprowadzone w ramach prywatnych zakładów opieki zdrowotnej. Zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania, obowiązującą w polskim systemie prawa cywilnego, podmiot zobowiązany do naprawienia szkody musi zwrócić poszkodowanemu wszystkie poniesione wydatki i utracone dochody. Wydatki poniesione przez poszkodowanego powinny podlegać kompensacji bez względu na to, czy były skuteczne i przyczyniły się do poprawy stanu zdrowia, czy też nie. Ponadto, na żądanie poszkodowanego powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebna na koszty przygotowania do innego zawodu. W takim wypadku można żądać świadczenia jednorazowego lub świadczeń periodycznych. Uprawnienia tego nie wyłącza fakt, iż poszkodowany sam może ponieść te wydatki.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail