Co wpływa na wysokość odszkodowania z AC ?

W przypadku ubezpieczenia auto –casco wysokość odszkodowania zależy od przyjętego w ogólnych warunkach ubezpieczenia sposobu obliczania odszkodowania i potrąceń z ustalonego już odszkodowania (tzw. potrącenie udziału własnego posiadacza pojazdu w szkodzie, potrącenie wartości tzw. pozostałości).Odszkodowanie równe jest wówczas wartości szkody, pomniejszonej o potrącenia. Niektórzy ubezpieczyciele przy obliczaniu należnego odszkodowania stosują metodę tzw. odszkodowania proporcjonalnego. W takim wypadku, przy określeniu odszkodowania rzeczywisty koszt naprawy oraz ceny części uwzględnia się tylko w proporcji do sumy ubezpieczenia i wartości pojazdu nowego. Również i tu z odszkodowania potrąca się tzw. udział własny poszkodowanego, obliczany przy zastosowaniu takiej samej metody oraz wartość tzw. pozostałości. Na wysokość odszkodowania wpływa również określenie charakteru sumy ubezpieczenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W konsekwencji, wysokość odszkodowania zależy także od tego czy zgodnie z umową stron suma ubezpieczenia ustalona w zawartej umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za każdy wypadek ubezpieczeniowy w całym okresie ubezpieczenia, czy też każda wpłacona tytułem odszkodowania kwota powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia, aż do jej całkowitego wyczerpania.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail