Czy na poczet przyznanego zadośćuczynienia ubezpieczyciel może zaliczyć kwotę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy?

Świadczenie przyznane z ZUS nie podlega zaliczeniu na poczet zadośćuczynienia za doznana
krzywdę, o którym mowa w art. 445 k.c., ponieważ w świetle obowiązujących przepisów świadczenia
te przysługują poszkodowanemu niezależnie. System świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych, funkcjonuje równolegle do systemu odpowiedzialności cywilnej pracodawców za następstwa wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa,
wysokość przyznanego jednorazowego odszkodowania może być jedynie uwzględniana przy
określaniu odpowiedniego zadośćuczynienia opartego na powołanym przepisie. Co więcej, w
obowiązującym stanie prawnym brak jest uzasadnienia dla poglądu, iż roszczenia oparte o przepisy
prawa cywilnego nie są wymagalne przed uzyskaniem przez poszkodowanego pracownika świadczeń odszkodowawczych od ZUS, co stanowiłoby o przedwczesności powództwa.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail