Czy odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu z oc sprawcy może obejmować tzw. odszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu?

Treścią świadczenia ubezpieczyciela, wynikającą z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest naprawienie szkody powstałej w majątku poszkodowanego, wywołanej uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu. Zgodnie z przepisem art. 822 § 1 k.c., przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Świadczenie ubezpieczyciela obejmuje zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej wysokości poniesionej przez poszkodowanego szkody (art. 805 k.c.). Wysokość odszkodowania powinna być określona według reguł zawartych w przepisach art. 363 k.c. i odszkodowanie ma wyrównywać uszczerbek majątkowy powstały w wyniku zdarzenia wyrządzającego szkodę (art.361 § 2 k.c.). Z przepisu art.361 § 2 k.c. wynika zatem obowiązek pełnej kompensacji szkody. Tym samym, należy przyjąć, że poniesiona przez poszkodowanego szkoda wyraża się utratą jego wartości w stosunku do pojazdu nieuszkodzonego ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1988 r., w sprawie o sygn. I CR 151/88, LEX 8894, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2001 r., w sprawie o sygn. III CZP 68/2001, opubl.: OSNC 2002/6/74). Tak więc, jeżeli wartość pojazdu po naprawie , zmalała w stosunku do tej, jaką pojazd miałby, gdyby nie doszło do uszkodzenia, przyznane odszkodowanie powinno obejmować nie tylko koszty naprawy, lecz również różnicę wartości.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail