Czy otrzymane przez poszkodowanego świadczenie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wyklucza możliwość uzyskania zadośćuczynienia pieniężnego?

Otrzymanie świadczenia z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) nie wyklucza możliwości wystąpienia z żądaniem zadośćuczynienia. Co więcej, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, uzyskane świadczenie z tego tytułu nie podlega zaliczeniu na poczet zadośćuczynienia za krzywdę przysługującego poszkodowanemu od osoby ponoszącej odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną wypadkiem.
Kto jest poszkodowanym uprawnionym do odszkodowania, zadośćuczynienia i renty wyrównawczej?
Poszkodowanym, w rozumieniu art. 444 k.c., uprawnionym do dochodzenia wymienionych roszczeń jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inny podmiot. Może być nim dziecko w razie doznania przez nie uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia, chociaż czyn sprawczy był popełniony jeszcze przed urodzeniem i był skierowany przeciwko matce dziecka (art. 4461 k.c.).

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail