Czy pracownik, który wskutek wypadku przy pracy doznał uszkodzenia ciała i uzyskał jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy może dochodzić od pracodawcy odszkodowania, zadośćuczynienia i renty wyrównawczej na podstawie przepisów prawa cywilnego?

Roszczenia o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę wyrównawczą podlegają ocenie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, stosowanych w związku z art. 300 k. p. W obowiązującym stanie prawnym odpowiedzialność pracodawcy wobec pracownika z tytułu czynów niedozwolonych nie ma charakteru uzupełniającego w stosunku do świadczeń, jakie pracownik uzyskał z tytułu ubezpieczeń społecznych. Występując z powództwem o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę wyrównawczą przeciwko pracodawcy, pracownik musi udowodnić wszystkie przesłanki odpowiedzialności deliktowej pracodawcy.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail