Czy pracownik może wystąpić przeciwko pracodawcy z roszczeniami odszkodowawczymi w sytuacji, gdy w związku z pracą doznał obrażeń i nie uznano tego za wypadek przy pracy?

Dopuszczalne jest dochodzenie przez pracownika od pracodawcy na zasadach ogólnych, określonych w przepisach kodeksu cywilnego roszczeń związanych z uszczerbkiem na zdrowiu pozostającym w normalnym związku przyczynowym ze świadczeniem pracy. Możliwe jest dochodzenie przez pracownika od pracodawcy odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną czynem niedozwolonym nawet wówczas, gdy zdarzeń wywołujących szkodę nie można zakwalifikować jako wypadku przy pracy.
Czy właścicielowi samochodu należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie w sytuacji, gdy doznał obrażeń ciała w wypadku spowodowanym przez kierującego jego samochodem sąsiada?

Ubezpieczyciel odpowiada z tytułu ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego posiadaczowi lub współposiadaczowi. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19n stycznia 2007 r., w sprawie III CZP 146/06.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail