Czy Towarzystwo Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie, gdy poszkodowany został potrącony przez samochód, którym poruszały się osoby, które ukradły pojazd właścicielowi?

Jeżeli po kradzieży właściciel nie wyrejestrował pojazdu, za szkodę będzie odpowiadał ubezpieczyciel z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC z właścicielem pojazdu. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie związania umową wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu ( art.35 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. Nr 124, poz. 1152). Jeżeli natomiast doszło do wyrejestrowania pojazdu, co skutkowało rozwiązaniem umowy ubezpieczenia, wówczas zobowiązaną do naprawienia szkody będzie osoba, która weszła w posiadanie pojazdu wskutek kradzieży. W przypadku kradzieży pojazdu przez kilka osób, osoby te ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez jednego z nich ruchem pojazdu, którego są samoistnymi współposiadaczami. Posiadanie jest bowiem stanem faktycznym polegającym na faktycznym władztwie, przez które rozumie się samą możność władania rzeczą.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail