Czy w przypadku dochodzenia od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie pojazdu z OC sprawcy, może on żądać przedstawienia faktur?

W obowiązującym stanie prawnym Brak jest podstaw do uzależnienia wypłaty należnego odszkodowania od udokumentowania kosztów naprawy pojazdu fakturami za naprawę, czy też fakturami zakupowym. w przypadku wyboru sposobu naprawienia szkody wynikającej z uszkodzenia pojazdu na podstawie przewidywanych kosztów naprawy poszkodowanego nie obciąża obowiązek naprawienia szkody we własnym zakresie. Poszkodowanemu w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przysługuje w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie odszkodowawcze z chwilą uszkodzenia pojazdu, a nie dopiero po powstaniu kosztów naprawy.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail