Jakie roszczenia przysługują w razie śmierci osoby bliskiej wskutek błędu lekarskiego?

Niezależnie od typu odpowiedzialności ( odpowiedzialność sprawcy, odpowiedzialność gwarancyjna ubezpieczyciela), gdy nastąpiła śmierć osoby bezpośrednio poszkodowanej, jego bliskim przysługują roszczenia z art. 446 k.c. Zgodnie z ugruntowanym poglądem, uprawnienia poszkodowanych wskutek śmierci osoby bliskiej mają charakter samodzielny. Osoby bliskie mogą na podstawie art. 446 § 1 k.c. żądać zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu, jeżeli poniosły wydatki w tym zakresie. Na poczet odszkodowania nie podlega zaliczeniu zasiłek pogrzebowy wypłacony przez ZUS. Osoby bliskie mogą wystąpić także z żądaniem renty opartym na przepisie art. 446 § 2 k.c., jeśli po stronie zmarłego istniał obowiązek alimentacyjny wobec nich, bądź zmarły stale dostarczał im środków utrzymania i przyznania im takiej renty wymagają zasady współżycia społecznego. Ponadto, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać się odszkodowania w oparciu o art. 446 § 3 k.c. przewidujący naprawienie szkody o charakterze majątkowym, polegającej na znacznym pogorszeniu sytuacji życiowej oraz zadośćuczynienia, oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na podstawie art. 446 § 4 k.c.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail