Kiedy do szkód wyrządzonych w związku z ruchem pojazdu znajduje zastosowanie zasada winy?

Dotyczy to 3 przypadków, tj. w odniesieniu do wzajemnych roszczeń posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu szkód na osobach i w mieniu , w tym szkód w pojazdach, powstałych w następstwie zderzenia się tych pojazdów, w odniesieniu do odpowiedzialności posiadacza pojazdu za szkody na osobach i w mieniu pasażerów przewożonych z grzeczności i w przypadku odpowiedzialności kierującego pojazdem, niebędącego jego posiadaczem, za szkody wyrządzone osobie trzeciej. We wszystkich pozostałych przypadkach, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu kształtuje się na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że warunkiem uwolnienia się od odpowiedzialności jest wykazanie przez posiadacza pojazdu istnienia co najmniej jednej z tzw. przesłanek egzoneracyjnych , a zatem, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail