Kto może żądać odszkodowania za obrażenia odniesione w wypadku drogowym z oc posiadacza pojazdu i co obejmuje to odszkodowanie?

Uprawnionym do dochodzenia odszkodowania jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wskutek wypadku. Uszkodzenie ciała polega na naruszeniu integralności fizycznej człowieka, zaś rozstrój zdrowia na zakłóceniu funkcjonowania organizmu bez widocznego uszkodzenia poszczególnych organów. Dotyczy to zarówno powstania nowego schorzenia, jak i istotnego pogorszenia się dotychczasowego stanu zdrowia. Odszkodowanie to ma pokrywać wszystkie wynikłe z tego powodu koszty. Inaczej mówiąc, odszkodowanie obejmuje wszelkie wydatki pozostające w związku przyczynowym z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jeżeli były one celowe. Pamiętać przy tym należy, że na gruncie art. 444 § 1 k.c. obowiązek zwrotu wydatków dotyczy wydatków rzeczywiście poniesionych.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail