Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną upadkiem np. donicy z parapetu?

Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec ( art. 433 k.c.).

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail