W jakiej sytuacji osoba poszkodowana może uzyskać zadośćuczynienie pieniężne i jaka jest jego wysokość?

Zadośćuczynienie pieniężne może zostać przyznane w sytuacjach wymienionych w art. 445 k.c., tj. w razie uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia (art. 445 §1 k.c. ), pozbawienia wolności, skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu (art. 445 § 2 k.c.) oraz w innych przypadkach naruszenia dóbr osobistych (art.448 k.c.). Zadośćuczynienie pieniężne stanowi rekompensatę za szkodę niemajątkową, czyli krzywdę, jaka została wyrządzona poszkodowanemu wskutek wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego lub innego zdarzenia, z którymi przepisy prawa łączą odpowiedzialność cywilną. Pełni ono funkcję kompensacyjną, co oznacza, że przyznana suma pieniężna powinna wynagrodzić wszystkie doznane przez poszkodowanego cierpienia, a tym samym zatrzeć lub przynajmniej złagodzić poczucie krzywdy. Realizacja roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego następuje przez zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. Jego wysokość zależy od wszystkich okoliczności wpływających na rozmiar doznanej krzywdy. Uwzględnia się zatem : wiek poszkodowanego, rodzaj uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, intensywność i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych, długotrwałość i przebieg procesu leczenia, rokowania na przyszłość, skutki w zakresie zdolności do normalnego funkcjonowania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia polegających np. na trwałej utracie sprawności, oszpeceniu wyglądu, konsekwencje w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, takie jak np. utrata możliwości wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie, utrata zdolności zarobkowania, utrata możliwości rozwoju zawodowego, załamanie wizji planów na przyszłość , poczucie nieprzydatności i bezradności życiowej, utrudnienia w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów towarzyskich, utrata możliwości korzystania z rozrywek, konieczność rezygnacji z dotychczasowych pasji itp. Procentowo określony uszczerbek na zdrowiu służy tylko jako pomocniczy środek ustalania rozmiaru odpowiedniego zadośćuczynienia, ponieważ w prawie cywilnym wysokość zadośćuczynienia jest zindywidualizowana i zależna od szeregu innych okoliczności związanych z następstwami i uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail