W jakim terminie ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie? Czy ubezpieczyciel ma prawo wstrzymać wypłatę odszkodowania do czasu zakończenia postępowania karnego w sprawie o czyn będący źródłem szkody?

Zgodnie z brzmieniem art.817 § 1 k.c. ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 (art.817 § 2 k.c.). Podobne rozwiązania zawiera ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. Nr 124, poz. 1152. Stosownie do przepisu art. 14 tej ustawy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W takim wypadku, w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, ubezpieczyciel zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. Tak więc, jak wskazał Sąd najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2000 r., w sprawie III CKN 1105/98 termin spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela doznaje istotnej modyfikacji, jedynie w sytuacji, gdy w terminie 30 dni nie jest możliwe ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia. W takich sytuacjach miarodajny staje się termin czternastu dni liczony od wyjaśnienia tych okoliczności. Okoliczności uniemożliwiające zachowanie terminu wynikającego z art. 817 § 1 k.c. nie zostały wyliczone w ustawie i dlatego każdorazowo wymagają oceny w danym stanie faktycznym. Jak z powyższego wynika, nie ma znaczenia, czy w terminie 30 dni od chwili zgłoszenia szkody wyjaśniono okoliczności sprawy, lecz istotne jest to, czy we wskazanym terminie była możliwość dokonania ustaleń. Zawsze po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie ubezpieczyciel obowiązany jest do ustalenia swojej odpowiedzialności oraz zbadania okoliczności dotyczących wysokości szkody. Niedopuszczalne jest przerzucanie tego obowiązku na inne podmioty, jak np. organy prowadzące postępowanie karne. Przepis art. 817 § 2 k.c. nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego zdarzenia, z którym łączy się jego odpowiedzialność.

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail