Oferta

Dochodzimy roszczeń opartych na przepisach prawa cywilnego od ubezpieczycieli i innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody. Zarówno jeśli chodzi o szkodę na osobie ( szkoda niemajątkowa i majątkowa) , jak i o szkodę na mieniu (szkoda w postaci majątkowej).

W szczególności dochodzimy roszczeń na rzecz:

  • osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, które doznały obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, jak też, gdy w wyniku wypadku komunikacyjnego zniszczeniu bądź uszkodzeniu uległo ich mienie , tj. osób kierujących pojazdami mechanicznymi, jeżeli do wypadku nie doszło z ich wyłącznej winy, pasażerów pojazdów mechanicznych , które brały udział w wypadku/ kolizji drogowej, pieszych, rowerzystów i innym uczestników ruchu drogowego, uczestniczących w wypadku drogowym lub w kolizji drogowej, jeżeli ich zachowanie nie było wyłączną przyczyną wypadku/ kolizji drogowej, małoletnich ofiar wypadku drogowego – dzieci do ukończenia 13 roku życia bez względu na przyczynę wypadku;
  • członków rodziny i bliskich osób, które w wyniku wypadku komunikacyjnego poniosły śmierć;
  • osób poszkodowanych w wyniku błędu lekarskiego lub innych nieprawidłowości , zaniedbań w procesie leczenia, tj. osób u których doszło do pogorszenia lub rozstroju zdrowia ( błąd diagnostyczny polegający na mylnym stwierdzeniu nieistniejącej choroby, bądź na nierozpoznaniu rzeczywistej choroby, błąd terapeutyczny polegający na wyborze niewłaściwej metody leczenia lub wadliwego sposobu leczenia, błąd rokowania co do stanu zdrowia chorego, błąd okołoporodowy, niedbalstwo lekarza lub pomocniczego personelu medycznego, naruszenia obowiązku stosowania zasad aseptyki skutkujące zarażeniem pacjenta wirusem HCV, HBV, gronkowcami i innymi bakteriami w związku z leczeniem w placówkach medycznych );
  • członków rodziny i bliskich osób, które wskutek błędu lekarskiego lub innych nieprawidłowości w postępowaniu medycznym poniosły śmierć;
  • osób poszkodowanych wskutek wypadku przy pracy w sytuacji, gdy po stronie pracodawcy występowały nieprawidłowości będące jedyną bądź jedną z przyczyn tego wypadku;
  • osób, które z powodu nienależytego utrzymania ciągów pieszych , dróg i innych obiektów ( śliskość, zły stan techniczny nawierzchni itp.) doznały obrażeń ciała lub zniszczeniu uległo ich mienie;
  • osób, które doznały szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny i innych osób , które doznały szkody na osobie w wyniku zdarzeń, z którymi przepisy prawa cywilnego wiążą obowiązek odszkodowawczy .
  • za szkodę w pojeździe w ramach odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia OC wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu ubezpieczonego ( koszty holowania uszkodzonego pojazdu, koszty postoju na parkingu, koszty przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku drogowego/kolizji drogowej, koszty badania technicznego po naprawie, koszty najmu pojazdu zastępczego, utrata wartości handlowej pojazdu po naprawie );
  • ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia mienia tj. auto-casco i inne

Oferujemy Państwu również profesjonalną pomoc prawną przy dochodzeniu zadośćuczynienia
i odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

ODKUP WIERZYTELNOŚCI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH Z OC SPRAWCY ROZLICZANYCH WG KOSZTORYSU UBEZPIECZYCIELA

Jeżeli mieli Państwo szkodę komunikacyjną likwidowaną z ubezpieczenia OC sprawcy na tzw.kosztorys wykonany przez firmę ubezpieczeniową w ciągu ostatnich trzech lat, to należna kwota odszkodowania została prawdopodobnie zaniżona przez firmę ubezpieczeniową!

Proponujemy kontakt z naszą kancelarią – po wnikliwej analizie dokumentów być może będziemy mogli dopłacić Państwu dodatkowe pieniądze i odkupić wierzytelność.