Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy-Odszkodowania Gdańsk

Jednorazowe odszkodowanie wskutek wypadku przy pracy- kiedy i komu przysługuje? Maximus Odszkodowania Gdańsk wyjaśniamy.

Jeżeli pracownik dowolnej firmy dozna stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w skutek wypadku w pracy, należy mu się jednorazowe odszkodowanie z ZUS. W przypadku śmierci, odszkodowanie przysługuje uprawnionemu członkowi rodziny. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 20 procent przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli w skutek pogorszenia się stanu zdrowia stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ulegnie zwiększeniu o minimum 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy punkt przewyższający procent według którego ustalone było odszkodowanie.

Natomiast w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolność do samotnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o kwotę stanowiącą 3,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Za wypadek w pracy lub z tytułu choroby zawodowej pracownikowi przysługują następujące świadczenia:

- zasiłek chorobowy,

-renta z tytułu niezdolności do pracy,

-jednorazowe odszkodowanie,

-świadczenie rehabilitacyjne,

-zasiłek wyrównawczy.

Zgodnie z ustawą za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie pogorszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres minimum sześciu miesięcy.

Zus ocenia stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem w pracy po zakończeniu leczenia i rehabilitacji poszkodowanego.
Na odszkodowanie za wypadek w pracy mogą liczyć również osoby prowadzące własną pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Wymagane w ZUS dokumenty to:

-wniosek,

-formularz OL9- zaświadczenie o stanie zdrowia, ewentualnie dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego,

- protokół lub karta wypadku,

- ewentualnie prawomocny wyrok sądu lub decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Maximus Odszkodowania Gdańsk

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail

Dodaj komentarz