Odszkodowanie za Mobbing w pracy i zadośćuczynienie

Mobbing – celowe działania lub zachowania ( często obraźliwe lub złośliwe ) dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym jego nękaniu lub zastraszaniu, które to wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i powodują skrępowanie lub zawstydzenie, często doprowadzające do depresji pracownika, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbing możemy podzielić na:

Mobbing czynny – obarczanie zbyt dużą odpowiedzialnością pracownika przy jednoczesnym ograniczeniu mu możliwości podejmowania decyzji, co powoduje poczucie zagrożenia u pracownika.
Mobbing bierny – powtarzający się stan lekceważenia pracownika poprzez np. niewydawanie mu poleceń.
Działania mogące stanowić podstawę do oskarżenia o mobbing:

 • nieuzasadniona krytyka,
 • publiczne upokarzanie i publiczne uwagi,
 • niejednoznaczne polecenia,
 • nagminne straszenie zwolnieniem z pracy,
 • niemożliwe do realizacji nieprzekraczalne terminy wykonania polecenia,
 • przymusowe zostawanie po godzinach pracy,
 • przymus pracy w urągających warunkach,
 • przydzielanie bezsensownych zadań do wykonania,
 • rozpowszechnianie złośliwych plotek,
 • obelżywe listy, maile,smsy
 • terror telefoniczny,

Abyśmy mogli mówić o Mobbingu działania pracodawcy muszą być jednocześnie uporczywe i długotrwałe oraz polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Okoliczności te według ogólnych reguł dowodowych (art. 6 KC) tj, winny być wykazane przez pracownika, który z tego faktu wywodzi skutki prawne, na pracowniku też spoczywa ciężar udowodnienia, że wynikiem mobbingu był rozstrój zdrowia.
Jako rekompensatę za mobbing pracownik może domagać się zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia.
Odszkodowanie przysługuje w sytuacji gdy pracownik wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo wówczas dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem działań lub zachowań pracodawcy jako przyczyny, uzasadniającej rozwiązanie umowy.
Wyższa kwota uzyskanego odszkodowania jest możliwa do uzyskania dopiero wówczas gdy pracownik udowodni, że na wskutek rozwiązania stosunku pracy poniósł on większą szkodę majątkową.
Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę może dochodzić pracownik u którego w skutek mobbingu doszło do rozstroju zdrowia. Na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia zarówno doznanej krzywdy jak i rozmiaru doznanego rozstroju zdrowia.
Organem kompetentnym do uznania danej sytuacji jako mobbing jest tylko i wyłącznie Sąd.

Ponadto kodeks karny stanowi, iż ten kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Przekaż dalej
FacebookTwitterGoogle PlusLinkedinPrintEmail

Dodaj komentarz