Archiwa tagu: odszkodowanie ac

Poszukujemy nowych agentów – Odszkodowania Maximus

W związku z rozwojem naszego biura Maximus Odszkodowania –  poszukujemy nowych agentów do spraw odszkodowań. Jeżeli  masz bezpośredni kontakt z osobami poszkodowanymi w wypadkach, prowadzisz warsztat, jesteś agentem ubezpieczeniowym lub pracujesz w wypożyczalni samochodowej to jest dla ciebie idealna oferta aby w prosty sposób zarobić dodatkowe extra pieniądze.

Czytaj dalej...

Odszkodowanie z AC

Odszkodowanie z AC – dobrowolnego ubezpieczenia pojazdu.
W przeciwieństwie do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie auto – casco (AC) nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Zadaniem tego dobrowolnego ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego od skutków takich zdarzeń, jak uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież jego pojazdu mechanicznego. Pamiętać trzeba, że zakres ochrony ubezpieczeniowej proponowanej przez poszczególnych ubezpieczycieli może być różny. W umownym ubezpieczeniu auto-casco obowiązek naprawienia przez ubezpieczyciela szkody w pojeździe uzależniony jest od tego, czy szkoda powstała ze zdarzeń, które wymienione zostały przez ubezpieczyciela w ogólnych warunkach prowadzonego przez niego ubezpieczenia auto – casco, które stanowią integralną część zawartej pomiędzy stronami umowy ubezpieczenia. Zgodnie z ogólną zasadą odszkodowanie ubezpieczeniowe ma za zadanie pokryć szkodę, jaką poniósł ubezpieczający w wyniku zajścia wypadku ubezpieczeniowego i tylko tę szkodę. Można powiedzieć, iż w przypadku ubezpieczenia auto –casco wysokość odszkodowania zależy od: przyjętego w ogólnych warunkach (ouw) ubezpieczenia sposobu obliczania odszkodowania i potrąceń z ustalonego już odszkodowania, gdy zaistnieją przesłanki (tzw. potrącenie udziału własnego posiadacza pojazdu w szkodzie, potrącenie wartości tzw. pozostałości).Odszkodowanie równe jest wówczas wartości szkody, pomniejszonej o potrącenia. Wyliczona w ten sposób wysokość odszkodowania nie zawsze pokrywa całą szkodę. Zdarza się, że niektórzy ubezpieczyciele przy obliczaniu należnego odszkodowania stosują metodę tzw. odszkodowania proporcjonalnego. Oznacza to, że rzeczywisty koszt naprawy oraz ceny użytych do naprawy części uwzględnia się przy określeniu odszkodowania tylko w proporcji do sumy ubezpieczenia i wartości pojazdu nowego. Również z tak określonego odszkodowania potrąca się tzw. udział własny poszkodowanego, obliczany przy zastosowaniu takiej samej metody i wartość tzw. pozostałości. W przypadku ubezpieczenia auto- casco na wysokość odszkodowania wpływa również określenie charakteru sumy ubezpieczenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia i wchodzą tu w rachubę dwie możliwości. Pierwsza, polega na tym, że suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za każdy wypadek ubezpieczeniowy w całym okresie ubezpieczenia, zaś druga na tym, że każda wpłacona tytułem odszkodowania kwota powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia, aż do jej całkowitego wyczerpania (każda wypłaty odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia, na którą pojazd jest ubezpieczony).

Czytaj dalej...