Archiwa kategorii: Porady

Polisa AC- a wypłata odszkodowania.

Kupując polisę AC

– ( aby uniknąć problemów przy dochodzeniu odszkodowania ) zwróć uwagę :
ac

1. Na wyłączenia odpowiedzialności – kiedy Towarzystwo ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania.
2. Na poprawną wycenę pojazdu – sumy ubezpieczenia.
3. Czy jest klauzula o udziale własnym – ile może ewentualnie potrącić ubezpieczyciel z odszkodowania.
4. Czy Twój samochód posiada wymagane zabezpieczenia.
5. Wariant ubezpieczenia – np. czy masz ubezpieczony samochód również od kradzieży.
6. Czy jest wykupiona amortyzacja – czy po kolizji dostaniesz zwrot za nowe oryginalne części.
7. Czy jest wykupiona konsumpcja sumy ubezpieczenia. Jeśli ją dokupimy nie będziemy musieli dobezpieczać auta po wypłacie ubezpieczenia.
8. Czy polisa zawiera assistance.
9. Jaki jest wymagany termin zgłoszenia szkody z AC.

Czytaj dalej...

Służebność przesyłu -co to jest i kiedy przysługuje odszkodowanie.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU ( co to jest i w jakich okolicznościach warto powalczyć o należne odszkodowanie).
– to ograniczone prawo rzeczowe wprowadzone ustawą z dnia 30.05.2008 r.,
ma na celu uregulowanie stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których tego typu urządzenia się znajdują lub będą się znajdować( przeprowadzanie przez nieruchomości urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania, pary, gazu, cieczy, energii elektrycznej, a także innych urządzeń podobnych )
Zgodnie z art. 305 1 k.c. przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń.
Powstanie służebności przesyłu oparte powinno być na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym.
Gdy strony ustalają w umowie służebność przesyłu na nieruchomości, na której już zainstalowano urządzenia, w umowie można uregulować kwestię opłaty za korzystanie z gruntu przez przedsiębiorcę przesyłowego za okres przed wejściem w życie przepisów o służebności przesyłu, czyli do 3 sierpnia 2008 r.
Ustanowienie służebności przesyłu następuje na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który jest właścicielem urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c. (są to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania cieczy, gazu, pary ,energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne) lub który zamierza takie urządzenia dopiero wybudować.
Ustanowienie służebności przesyłu może być odpłatne lub nie. Kwestia odpłatności, czy jest odpłatne, czy nieodpłatne zależy od woli właściciela/ użytkownika wieczystego obciążonej nieruchomości. Zazwyczaj w praktyce ustanawia się służebność przesyłu za wynagrodzeniem jednorazowym.

Czytaj dalej...

Odszkodowanie z OC sprawcy

Szkodą ogólnie nazywamy ubytek, uszczerbek dotykający prawnie dóbr poszkodowanego. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego, szkoda stanowi różnicę między wszystkim, czym poszkodowany dysponowałby w zakresie wartości, których szkoda dotyczy, gdyby nie nastąpiło zdarzenia wywołujące szkodę, a tym, czym co ma do dyspozycji rzeczywiście na skutek tego zdarzenia. Inaczej mówiąc Szkoda to uszczerbek dotykający poszkodowanego bez prawnego uzasadnienia oraz taki, który nastąpił wbrew jego woli . Szkodą komunikacyjną natomiast nazywamy ubytek w majątku poszkodowanego zaistniały w związku z ruchem pojazdu.

Czytaj dalej...

Odszkodowanie z AC

Odszkodowanie z AC – dobrowolnego ubezpieczenia pojazdu.
W przeciwieństwie do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie auto – casco (AC) nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Zadaniem tego dobrowolnego ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego od skutków takich zdarzeń, jak uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież jego pojazdu mechanicznego. Pamiętać trzeba, że zakres ochrony ubezpieczeniowej proponowanej przez poszczególnych ubezpieczycieli może być różny. W umownym ubezpieczeniu auto-casco obowiązek naprawienia przez ubezpieczyciela szkody w pojeździe uzależniony jest od tego, czy szkoda powstała ze zdarzeń, które wymienione zostały przez ubezpieczyciela w ogólnych warunkach prowadzonego przez niego ubezpieczenia auto – casco, które stanowią integralną część zawartej pomiędzy stronami umowy ubezpieczenia. Zgodnie z ogólną zasadą odszkodowanie ubezpieczeniowe ma za zadanie pokryć szkodę, jaką poniósł ubezpieczający w wyniku zajścia wypadku ubezpieczeniowego i tylko tę szkodę. Można powiedzieć, iż w przypadku ubezpieczenia auto –casco wysokość odszkodowania zależy od: przyjętego w ogólnych warunkach (ouw) ubezpieczenia sposobu obliczania odszkodowania i potrąceń z ustalonego już odszkodowania, gdy zaistnieją przesłanki (tzw. potrącenie udziału własnego posiadacza pojazdu w szkodzie, potrącenie wartości tzw. pozostałości).Odszkodowanie równe jest wówczas wartości szkody, pomniejszonej o potrącenia. Wyliczona w ten sposób wysokość odszkodowania nie zawsze pokrywa całą szkodę. Zdarza się, że niektórzy ubezpieczyciele przy obliczaniu należnego odszkodowania stosują metodę tzw. odszkodowania proporcjonalnego. Oznacza to, że rzeczywisty koszt naprawy oraz ceny użytych do naprawy części uwzględnia się przy określeniu odszkodowania tylko w proporcji do sumy ubezpieczenia i wartości pojazdu nowego. Również z tak określonego odszkodowania potrąca się tzw. udział własny poszkodowanego, obliczany przy zastosowaniu takiej samej metody i wartość tzw. pozostałości. W przypadku ubezpieczenia auto- casco na wysokość odszkodowania wpływa również określenie charakteru sumy ubezpieczenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia i wchodzą tu w rachubę dwie możliwości. Pierwsza, polega na tym, że suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za każdy wypadek ubezpieczeniowy w całym okresie ubezpieczenia, zaś druga na tym, że każda wpłacona tytułem odszkodowania kwota powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia, aż do jej całkowitego wyczerpania (każda wypłaty odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia, na którą pojazd jest ubezpieczony).

Czytaj dalej...

Zakażenie szpitalne

Zakażenie szpitalne – zakażenie występujące podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, jeśli choroba w czasie leczenia nie była w okresie wylęgania (np. zakażenia bakteryjne) lub jeśli choroba wystąpiła po leczeniu w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres wylęgania tej choroby (np. WZW typu B lub C). Zwykle uznaje się zakażenie za szpitalne, jeśli wystąpiło po 48 – 72 godzinach od udzielenia świadczenia zdrowotnego. Dla zakażeń o długim okresie wylęgania (WZW typu B lub C, HIV, gruźlica) traktuje się okres od 2 tygodni do wielu lat. Zakażeniu szpitalnemu mogą ulec zarówno pacjenci, jak i personel. Występuje w szpitalach oraz w innych placówkach medycznych ( np. przychodnie, zakłady rehabilitacji ) W niektórych przypadkach zakażenie szpitalne opisuje się trochę inaczej:

Czytaj dalej...

Bez wypadku na feriach.

Rozpoczęły się ferie zimowe, wielu z nasz wyruszy na długo oczekiwany wypoczynek i zabawę w rejony gór.
Pogoda w końcu zaczęła być prawdziwie zimowa, śnieg sypnął w całym kraju i najbliższe dni zapowiadają się naprawdę zimne i śnieżne .
Zapewne zdecydowana większość z nas wybierze się w podróż w poszukiwaniu zimowych wrażeń samochodami lub autokarami.
Pamiętajmy o sprawdzeniu stanu technicznego naszego samochodu oraz zadbajcie o porządne opony zimowe żeby nie spotkała nas żadna przykra sytuacja w drodze.
Należy pamiętać również że w górach z pewnością przydadzą się łańcuchy na koła, a Ci z nas którzy wybierają się za granicę przed wyjazdem niech sprawdzą co w docelowym kraju wymagane jest podczas kontroli drogowej ponieważ różnie to wygląda w różnych krajach.
Zimą na drodze pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności i stosujmy się do przepisów drogowych oraz panujących warunków drogowych.
Jeśli jednak pomimo waszych starań staniecie się ofiarą jakiegokolwiek wypadku drogowego nie traćcie głowy i pamiętajcie o kilku ważnych sprawach.
Przede wszystkim aby nie mieć problemów z odzyskaniem należnego odszkodowania od ubezpieczyciela proponuję przy każdej poważnej kolizji bądź wypadku wezwijmy policję , rozstawmy trójkąty ostrzegawcze i jeżeli jest to możliwe udostępnijmy przejazd innym kierowcom. Jeżeli ktoś zostanie ranny bądź będzie odczuwał wewnętrzny ból nie lekceważmy nigdy sprawy udajmy się do najbliższego pogotowia lub wezwijmy karetkę.

Czytaj dalej...

Oględziny i wycena, na co warto zwrócić uwagę?

Oględziny i wycena uszkodzonych pojazdów – na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli ulegniemy wypadkowi lub kolizji samochodowej i będziemy ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy bądź polisy AC naszego auta pamiętajmy o paru rzeczach na które warto zwrócić uwagę podczas oględzin przez rzeczoznawcę przysłanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

Czytaj dalej...